Sosiaalisen median murros, globaalin luottamuksen romahdus

Epäilyä, hämmennystä ja uusia suuntia

Facebook muutti algoritmiaan ja toimintakäytänteitään orgaanisen tavoitettavuuden osalta, brändit eivät enää pääse esille yhtä vahvasti kuin aiemmin. Syynä muutokseen oli mm. Facebookin käyttäjien näkemys yritysten ja brändien liian voimakkaasta roolista. Muuttuuko maailma tämän seurauksena?

Facebookin uutisvirran algoritmin muutoksilla pyritään tekemään alustasta käyttäjilleen merkityksellisempi. Uutisvirrassa näkyy enemmän sisältöä kavereilta, mutta vähemmän seuratuilta sivuilta. Muutoksella ei ole ainakaan vielä ole vaikutusta maksetulla mainonnalla saavutettavaan sijoitukseen, joten kohderyhmien tavoitteluun tarvitaan jatkossakin rahaa. Olennaista olisikin päättää mihin raha käytetään, sisältöjen suunnitteluun vai Facebook-mainontaan. Raha ei kuitenkaan yksin takaa viestin vaikuttavuutta, vaan tulokselliseen sisältöön tarvitaan asiantuntevia sisällöntuotannon ja somen ammattilaisia.

Uudistuksen lopullinen vaikutus käyttäjien käyttäytymiseen jää nähtäväksi. Alustalla käytetty aika ja sitoutuminen julkaisuihin todennäköisesti vähenevät muutoksen seurauksena. Brändien orgaanisen tavoittavuuden laskiessa on sisällöntuottajien pystyttävä luomaan entistä laadukkaampia sisältöstrategioita keskustelua herättävän sisällön varmistamiseksi.

Tämä asettaa sekä Facebookille että brändeille uudentyyppisiä haasteita. Kuinka toteuttaa yrityksen some-näkyvyys käytäntöjen muuttuessa? Sosiaalinen media koetaan edelleen enemmän brändin rakennuksen työkaluna kuin tehokkaana myyntikanavana. Yritysten tulisikin siirtyä yksisuuntaisesta viestinnästä aktiiviseen vuoropuheluun kohderyhmiensä kanssa.

Ihmiset eivät enää luota lukemaansa

 21.1.2018 julkistetun Edelman Trust Barometrin mukaan maailma on pysähtyneessä epäluottamuksen tilassa. Luottamus yrityksiin, valtioon ja vapaaehtoisjärjestöihin pysyi jotakuinkin muuttumattomana, mutta media romahti ensimmäistä kertaa tutkimuksen historiassa vähiten luotetuksi instituutioksi. Ihmiset eivät enää luota lukemaansa. Jopa seitsemän kymmenestä vastanneesta pelkäsi, että valeuutisia ja valheellista informaatiota voidaan käyttää aseena mielipiteiden muokkaamisessa.

Jopa 59 prosenttia tutkimukseen vastanneista koki entistä vaikeammaksi määritellä, onko uutisartikkeli luotetun uutisorganisaation tuottamaa vai ei. Tämä hämmennys uutisten luotettavuudesta liittyy median käsitteen laajenemiseen. Osa ihmisistä pitää eri alustoja osana mediaa (kattaen sosiaalisen median verkostot ja hakukoneet) journalismin ohella, joka puolestaan kattaa kustantamot ja uutisorganisaatiot.

Alustoihin liittyvän luottamuksen putoamisen lisäksi myös luottamus ”a person like yourself – kaltaisesi ihmiset” – joka on useimmiten lähteenä uutisille ja informaation jakamiselle sosiaalisessa mediassa – putosi alemmas kuin koskaan. Tämä pudotus johtanee siihen, että kaverijulkaisuiden buustaminen Facebookissa vähenee, kun niitä ei enää koeta luotettaviksi tiedon lähteiksi. Omaan arkielämään liittyvät postaukset sen sijaan kiinnostavat edelleenkin, mutta asiantuntijarooliin liittyvät työpostaukset eivät niinkään. Näille soveltuvimpia kanavia ovat esim. LinkedIn ja Twitter.

Vaikka luottamus mediaan on yleisesti romahtanut, niin luottamus journalisteihin on kasvanut voimakkaasti – valeuutisten uhatessa oikeita uutisia, uutislähteen merkitys kasvaa.

Asiantuntijoiden paluu

Myös luottamus asiantuntijoihin kasvoi. Journalisteihin ja yritysjohtajiin kohdistuneen luottamuksen lisäksi myös teknisiin asiantuntijoihin, rahoitusalan analyytikoihin ja menestyneisiin yrittäjiin luotettiin yli 50-prosenttisesti.

Ihmisten huoli valeuutisista ja luottamus asiantuntijoihin kertoo paikkansa pitävän informaation tarpeesta. Media ei pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa yksin taloudellisista syistä johtuen. Jokaisen instituution tulisikin osallistua luottamuksen palauttamiseen valistamalla ja kouluttamalla jäseniään, osallistumalla aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja puhumalla suoraan informaation loppukäyttäjille. Tämä tarkoittaa tietoista panostusta kamppailuun totuuden puolesta, jolloin faktat voittavat pelon ilmapiirin.
Lähteet: Resolution, KL, Edelman Trust Barometer 2018

Please follow and like us:
Read More

Uusi viestintäkulttuuri on täällä

Hei, 

Suomessa luodaan uutta viestinnän kulttuuria. Haluamme rakentaa tätä kulttuuria myös organisaatiollenne. Moni yritys on jo kasvamassa oman alansa toimialamediaksi ja kohderyhmiä kerätään omille alustoille (verkkosivut ja some). Enää ei ylitetä vain uutiskynnystä, vaan myös Google-kynnys tulee osata ylittää.

 

Oikealla sisällöllä kannattavaa liiketoimintaa

Viestinnän asiantuntijoina tavoitteemme on tarjota ratkaisuja yritysten ja organisaatioiden kysymyksiin, mitä aktiivinen ja laadukas sisältötuotanto on, mistä se rakentuu, miten sitä voi vahvistaa ja miten organisaatiot ja yritykset voivat rakentaa sen varaan parempaa tulevaisuutta ja kannattavampaa liiketoimintaa.

Tekniset ratkaisut ovat monesti jo olemassa, mutta oikeita sisältöjä tarvitaan ja niitä tarvitaan koko ajan lisää. Vain aktiivisella ja laadukkaalla sisältötuotannolla voidaan pysytellä kohderyhmien mielissä ja erottua kilpailijoista. 

Sisältöteemat hallittaviksi kokonaisuuksiksi

Tarjoamme  viestinnän työkaluja sisältötuotannon suunnittelun tueksi.  Näillä ratkaisuilla edistämme vastuullista liiketoimintaa ja luomme tehokasta viestintää.

Mikä tahansa sisältö ei kuitenkaan riitä. Vastuuviestintä on erinomainen näkökulma ja toteutusmalli niin tuotteista, palveluista, toimintaketjuista, ihmisistä kuin taloudesta kertomiseen.

Keräämme sisältötuotannon teemat hallittavaksi kokonaisuudeksi, joita hyödynnetään vastuullisuus- ja markkinointiviestinnän kanavissa, kuten kotisivuilla, digitaalisessa mediassa, SOMEssa sekä muissa valituissa sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanavissa.

Tehokkailla toimintamalleilla uutta kulttuuria

Uudet toimintamallit ja ratkaisut sisältötuotannon haasteiden purkamiseksi ovat jo olemassa. Asiakkaidemme kanssa otamme aina lähtökohdaksi sen, että avoimesti toiminnastaan kertovat toimijat luovat uutta sisältötuotannon kulttuuria; on se sitten uutta osaamista, tuotteita tai palveluita.

Menestyksekästä alkua viestinnän alkavaan syyslukukauteen, ja tervetuloa juttusille kanssamme Mothersip of Workiin!

P.S. Muistathan myös kyselymme MISTÄ SEURAAT UUTISIA – kiitos vastauksistasi!

Yhteistyöterveisin,

Olli Ollila
toimitusjohtaja
Pilgrim Oy/ Edelman Finland Affiliate
Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinki
p. 040 589 7754
olli.ollila@pilgrim.fi
www.pilgrim.fi

Pilgrim Edelman on viestintä- ja sisältömarkkinointitoimisto, joka uudistaa asiakkaidensa viestintää tekemällä asioita median murroksessa toisin kuin ennen. Luomme yrityksille parempia edellytyksiä puhutella kohderyhmiään suoraan eri kanavissa sekä perinteisen median kautta. 

Erikoistumme mm. vastuuviestintään osana perinteistä viestintää ja uuden ajan sisältömarkkinointia.

 

Please follow and like us:
Read More

KYSELY: Mistä seuraat uutisia?

 

Heinäkuun lopussa Morning Consultin (USA) julkaiseman tutkimuksen mukaan 42 prosenttia amerikkalaisesta aikuisväestöstä lukee uutisia Facebookista useita kertoja päivässä. Perinteisistä kanavista uutisia seuraa tutkimuksen mukaan 20 %, Google News:in kautta 15 % ja Twitterin kautta 12 %. Tämä koskee erityisesti nuoria aikuisia; 47 % alle 30-vuotiaista ja 52 % 30-44 -vuotiaista luottaa uutistarjonnassa Facebookiin.

Lyhyellä anonyymillä kyselyllä Pilgrim Edelman selvittää, mistä kanavista uutisia nykyisin Suomessa seurataan. Tuloksista tehdään tiedote, joka julkaistaan Pilgrim Edelmanin kanavissa myöhemmin syksyllä.

Kiitos vastauksistasi!

Please follow and like us:
Read More

Ole oma mediasi!

Tänä päivänä moni asia on muutoksessa ja yksi ison myllerryksen kenttä on media. Kun jokainen meistä omine älylaitteinemme ja somekanavinemme on mobiili media, perinteisellä medialla on pulmia löytää juuri se haluttu sisältö ja niin käsiteltynä, että siitä halutaan maksaa – joko verovaroin tai suoraan.

Muutos luo monia uusia tapoja toimia ja se tarjoaa uuden mahdollisuuden myös yritysten ja yhteisöjen viestintään. Yritykset ja yhteisöt voivat jo nyt ja jatkossa olla omien toimialojensa uutislähteitä ja alkaa toimia viestinnässään median tavoin. Ne voivat kerätä omia suoria kohderyhmiään omille verkkosivuilleen uutishuoneisiin tai ajankohtaista-osioihin. Enää ei tarvitse välttämättä ylittää uutiskynnystä, vaan asioita voidaan kertoa myös suoraan niistä kiinnostuneille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita laadun eli faktapohjaisuuden tai objektiivisuuden karsiutumista aiheen käsittelyssä – päin vastoin. Luottamus vuorovaikutuksessa on yritysten omamediallisen viestinnän keskiössä siinä missä perinteisessä toimittajien tai asiakasjulkaisuiden kautta kohderyhmiin suunnatussa viestinnässäkin.

Videoiden merkitys kasvussa

Videoilla on kasvava merkitys yritys- ja yhteisöviestinnässä. Monilla on jo oma YouTube-kanava videosisältöjä varten, mutta esim. Facebook arvottaa siihen suoraan ladattuja mp4-tiedostoja YouTube-sisältöjä korkeammalle. Liikenteen ohjaamiseksi omalle sivulle on järkevää julkaista video tai muu sisältö www-sivuilta suoraan omille somekanaville. Näin päästään omien kohderyhmien keräämisessä alkuun. Hieno päämäärähän voisi olla mm. se, että kun omasta toimialasta halutaan tietoa, oman yrityksen verkkosivuja käytetään tietolähteenä. Se vaatii hyvää aiheenkäsittelyä jokaisen yksittäisen uutisen tai artikkelin kohdalla ja voi tarkoittaa myös kumppanien kanssa yhdessä tehtävää sisältöä.

Eräs hyvä esimerkki yhteistyökumppaneiden kanssa tehdystä sisällöstä on keuhkoterveyden asiantuntija Filha ry:n 110-vuotisvideo, joka julkaistiin sekä heidän omalla YouTube-kanavallaan että verkko- ja Facebook-sivuillaan. Aiheen käsittelyssä annettiin puheenvuoro kumppaneille omien puheiden sijaan, ja verkkoon laaditussa videota pohjustavassa artikkelissa huomioitiin hakukoneoptimoituvan verkkokirjoituksen perussääntöjä. Verkkokirjoittamisesta ja Google-kynnyksen ylittämisestä lisää seuraavassa blogissa.

Jos et sinä kerro omaa tarinaasi, joku muu kertoo sitä puolestasi. Nyt jos koskaan on hyvä paikka ottaa oma viestintä vahvasti omiin käsiin.

 

Please follow and like us:
Read More

Mitä vaikuttajamarkkinointi oikeastaan on?

Vaikuttajamarkkinointi on termi, jota käytetään paljon internet-markkinoinnin ohessa. Käsitteenä vaikuttaja on moniselitteinen ja henkilökohtainen, sillä se merkitsee eri asioita eri ihmisille. Vaikuttajamarkkinointi rinnastetaan usein sisältömarkkinointiin. Tänä päivänä kuluttajat ovatkin yhä tietoisempia siitä, että he ovat markkinoinnin kohteena.

Ennen vaikuttajamarkkinointi oli yksinkertaista: julkisuuden henkilölle maksettiin brändin puolesta puhumisesta ja kaikki brändit, joilla oli tähän varaa olivat mukana. Lapset näkivät suosikkiurheilijansa juomassa tiettyä juomaa ja pyysivät vanhempiaan ostamaan tuotteen. Brändin myynti kasvoi ja markkinointi toimi.

Toisaalta, kuinka maksettuun markkinointiin voidaan luottaa? Esiin nousee epäilyksiä siitä, pitääkö vaikuttaja oikeasti tuotteesta vai ottaako hän osaa kampanjaan ainoastaan palkkion takia? Tässä tulemme käännekohtaan, sillä tänä päivänä läpinäkyvyys ja aitous ovat avainasemassa.

Brändistä, tuotteesta tai palvelusta etsitään tietoa ihmisiltä, jotka nähdään aitoina ja joihin voidaan luottaa. Esimerkiksi bloggaajat ovat jo pitkään olleet tällaisia vaikuttajia ja tubettajat kohoamassa hyvin merkittäväksi vaikuttajamarkkinoinnin välittäjäkohderyhmäksi. Uusi asumisen brändi Lumo solmi alkuvuonna 2017 pitkäkestoisen yhteistyösopimuksen sosiaalisen median vaikuttaja Eevskun kanssa. Kojamon markkinointipäällikkö Hanna-Maarit Nieminen valottaa, miksi he päättivät lähteä tekemään Lumo –brändin kanssa yhteistyötä juuri hänen kanssaan.

Eevsku on urheilija ja valmentaja, joka kirjoittaa hyvinvoinnista, treenaamisesta, ravinnosta ja kilpaurheilusta. Hän on persoonana iloinen, aito ja arvojensa mittainen. Hänen julkaisujaan sävyttää aina hyvä fiilis ja positiivinen asenne, minkä vuoksi Eevsku sopii loistavasti yhdeksi Lumo-brändin ääneksi, kertoo Nieminen.

Nieminen kuvaa, kuinka yhteistyön tekemisessä olennaista on se, että Eevsku on itse Lumo-asukas juuri yhteistyön aitouden ja läpinäkyvyyden tähden. Tällöin yhteistyö myös haastaa meitä yrityksenä kehittymään jatkuvasti, koska toimintamme näkyy ja kuuluu Eevskun kokemusten kautta kauas. Hyvä lopputulos perustuu luottamukseen, arvostukseen ja yhteistyön tasapainoisuuteen, aivan kuten ihmissuhteissa muutoinkin, hän jatkaa.

Viidakkorumpu on ja pysyy

Ihmiset tapaavat luottaa myös niihin, keitä he katsovat ylöspäin. Markkinoinnin ammattilaiset ovat yhä tietoisempia siitä, että ”word-of-mouth” on yksi merkittävimmistä markkinoinnin työkaluista. Sosiaalinen media on saanut valtavat mittasuhteet ja tarjonnut yhä enemmän resursseja käyttää hyväksi tätä työkalua ja vahvistaa brändin tuotteita suosittelevaa ääntä.

Vaikuttajamarkkinoinnin voidaankin sanoa olevan markkinoinnin muoto, jossa brändit ja yritykset tavoittelevat ”vaikuttavia ääniätorvia” ja tähtäävät saamaan aikaan toimintaan, joka muuttaa ostokäyttäytymistä. Ennen vain julkisuuden henkilöillä oli tällaista vaikutusvaltaa, nykyään sosiaalisen median ansiosta kenellä vain voi olla vahva vaikutus muihin.

Pelkkä seuraajien määrä ei riitä, tarvitaan luottamusta

Pelkkä seuraajien määrä ei kuitenkaan vielä takaa luottamuksen ansaitsemista vaan vaikuttajan sanaan luottaminen on ensisijaista. Vaikuttajamarkkinoinnissa tulee siis löytää ihmisiä, joilta löytyy uskottavuutta. Vaikuttajamarkkinointi onkin kehittymässä vastavuoroiseksi suhteeksi, kun ihmiset auttavat luomaan näkyvyyttä yritykselle tai brändille. On tärkeää oppia, missä muodossa kohderyhmä haluaa vastaanottaa viestin, jotta lopputulos on toivottu.

Keitä vaikuttajat sitten ovat?

 • Ihmisiä, joihin on jonkinlainen suhde. He ovat osa niitä yhteisöjä, joissa itse halutaan olla. He voivat olla johtajia tai ihmisiä, joita pidetään asiantuntijoina.
 • Henkilöitä, joilla on oma yleisö, jonka kanssa he työskentelevät ja ovat yhteydessä aktiivisesti.
 • Aito ja luotettava puolestapuhuja – he eivät luovu uskomuksistaan ja periaatteistaan jokaisen uuden ajatuksen tultua ilmi. He eivät sano asioita vain siksi, että heille maksettaisiin sanomaan ne.

Pitäisikö kaikkien brändien sitten sisällyttää vaikuttajamarkkinointi omaan toimintaansa? Ainakin jokaisen brändin olisi kannattavaa käyttää sitä hyödykseen jossain muodossa. Markkinoinnin ammattilaiset ovat aina tienneet sen, että mitä enemmän ihmiset puhuvat tuotteesta, brändistä tai palvelusta, sitä enemmän he etsivät siitä tietoa. Tällä tavoin saavutetaan uusia yleisöjä paikoista, minne perinteisemmän markkinoinnin keinoin ei löytäisi.

 

 

Please follow and like us:
Read More

Katse kohti uutta vuotta

Vuosi 2016 oli kiistämättä mielenkiintoinen viestinnän ja pr:n parissa työskenteleville. Olemme todistaneet vallan vaihtumisen valtavirtamedian ja sosiaalisen median ja välillä. Ihmisten kykenemättömyys tai haluttomuus erottaa valeuutiset todenmukaisesta sisällöstä sabotoi perustavanlaatuista oletusta demokratiasta ja informoidusta äänestäjästä. Valtavirtamedian liikemalli on suuren paineen alla, joka edellyttää huomattavia muutoksia sekä journalistien aseman suhteen että medioiden muuttumista multimedian uutistuottajiksi.

Tässä Edelmanin toimitusjohtaja Richard Edelmanin 10 pr:ään vaikuttavaa ennustetta vuodelle 2017:

 1. Teknologiateollisuus on tähtäimessä

Perinteinen libertalisti –asenne teknologiamoguleita kohtaan ei enää riitä. Suojaa voidaan hakea globaaleista toimitusketjumalleista, yksityisyys- ja turvallisuusprotokollista sekä yhteiskunnan hyödyistä, jotka liittyvät automaation ja työttömyyden riskeihin. Teknologian johtajien pitää myös esiintyä julkisesti ja osallistua keskusteluun työn tulevaisuudesta.

 1. Yrityksiä houkuttelee Trumpin imitointi

Miksei heivaisi mediaan panostamista, kun voi kääntyä suoraan kuluttajien puoleen? Tämä on houkutteleva, mutta todella vioittunut konsepti. Tapahtunut on poikkeus sääntöön. Yritysten tulee hyötyä sosiaalisen median voimasta verkostoituakseen, mutta myös kunnioittaa sen roolia mielipiteenmuokkaamisessa.

 1. Populistihenki on ulos pullosta

Suunta on kohti nationalismia ja suvaitsemattomuutta. Syy tähän on ajatus siirtymisestä kulutusyhteiskunnasta siihen, että tavoitteena on töiden säilyttäminen.

 1. Lokaali hallitsee globaalia

Brändien tulee korostaa paikallisia juuriaan, kuten maanviljelijöitä, jotka kasvattavat heidän raakamateriaalinsa. Pienyritykset ja perheyritykset ovat etulyöntiasemassa. Globaalien brändien taas tulee löytää paikallisia kontakteja sosiaalisen vastuun kautta.

 1. Mainonnan tulee muuttua selvitäkseen

Asiakkaat eivät ole tyytyväisiä ”vanhanaikaiseen” toimintaan. Sisältö mullistuu luovilla kampanjoilla, videolla ja graafisilla kokemuksilla, jotka kertovat tarinoita kuvien avulla.

 1. Valeuutisepidemia jatkuu, toistaiseksi

Googlen ja Facebookin vastaus leikata mainostuloja valeuutisten estämiseksi ei ole tarpeeksi. On polttava tarve jonkinlaiseen toimitukselliseen läpikäyntiin, joka suodattaa väärän ja tulenaran tiedon faktasta.

 1. Uudet vaikuttajat äänessä

Siinä missä videovaikuttajat YouTubessa ovat uusia ”go-to-henkilöitä” tuotekategorioissa kuten videopeleissä ja hiustenhoidossa, sinun kaltaisesi tavallinen henkilö tai innokas työntekijä on vaikuttavampi tiedonlähde kuin julkisuuden henkilöt tai päättäjät.

 1. Jokaisen yrityksen tulee olla mediayritys

Ei ole muuta mahdollisuutta. Parhaat tarinat, jotka läpäisevät uuden sisällön valtavan virran tulevat työntekijöiltä sekä kuluttajilta, jotka käyttävät brändiä. Tunnista vaikuttajat ja anna heille sisältöä jota antaa eteenpäin heidän omille yhteisöilleen; tämä on uudenlaista pienille yleisöille kohdistamista.

 1. Yritysten pitää saavuttaa rehellisyyden uusi taso

Kerro totuus yrityksestä sen kanavilla. Kerro myös negatiivisista asioista ja pyri parantamaan. Palautteenanto, läpinäkyvyys ja rehellisyys ovatkin esimerkiksi Uberin ja AirBnB:n parhaita valttikortteja.

 1. Kestävyys johtaa liiketoimitaan

Globaali ympäristöpolitiikka tulee kotitalouksiin. Tänä vuonna kuluttajien muuttunut käytös ekologisempaan tulee ottaa huomioon.

 

Tästä eteenpäin innolla uutta vuotta ja uusia haasteita kohti!

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

 

 

 

Please follow and like us:
Read More

Kun brändit ottavat kantaa

Elämme maailmassa, jossa odotukset brändejä kohtaan ovat korkealla. Edelmanin Earned Brand 2016 –tutkimuksen mukaan kuusi kymmenestä uskoo, että hyvän tekemisen tulisi olla osa brändin DNA:ta. Puolet ovat sitä mieltä, että brändeillä on enemmän valtaa ratkoa sosiaalisia ongelmia kuin valtionjohdolla. Kuluttajat ovat antaneet brändeille avaimet inspiroida sosiaaliseen toimintaan kasvattamalla tietoisuutta, edistämällä julkista keskustelua ja muuttamaan tapahtumien kulkua.

Mitä voi tapahtua kun brändi osallistuu?

Tämän vuoden tutkimuksessa Edelmanilla selvitettiin, kuinka kuluttajat reagoivat, kun 16 brändiä osallistui julkiseen keskusteluun. Vastaanottoa seurattiin sosiaalisessa mediassa, jotta saataisiin selville näiden ”aktivistikampanjoiden” vaikutus brändien ja yleisön väliseen suhteeseen sekä selvittääkseen, kuinka osallistuminen vaikuttaa yksilön mielipiteisiin ja käyttäytymiseen.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että silloin, kun brändit toimivat onnistuneesti “muutoksen agentteina” ja ottavat kantaa, ne eivät ainoastaan nosta tietoisuutta, vaan tarjoavat mahdollisuuksia ja resursseja yksilöille lähteä mukaan osallistumaan. Onnistuneella osallistumisella brändit saavuttavat vahvemman aseman kuluttajien kanssa. Näin heillä on mahdollisuus kasvattaa myös liiketoimintaansa, kun kuluttajat sitoutuvat brändiin ja tukevat sitä lompakoidensa kautta.

Esimerkkinä onnistuneesta osallistumisesta PayPal perui eräät avajaisensa Pohjois-Carolinassa protestoidakseen transsukupuolisten syrjintää vastaan. Monet kuluttajat seisoivat tämän päätöksen takana ja yritys sai kiitosta sosiaalisessa mediassa.

Brändiltä tarvitaan kuitenkin paljon toimiakseen aktivistina – osallistuminen vaatii syvää harkintaa. Brändien, joilla on paljon vaikutusvaltaa tulee valita taistelunsa harkiten.

Aktivistibrändien tulee olla:

 • Relevantteja: Kohteen tulee olla linjassa kuluttajien kiinnostusten, arvojen ja odotusten kanssa. He välittävät.
 • Todenmukaisia: Sekä kohteen että brändin suhtautumisen siihen pitäisi peilata brändin arvoja ja käyttäytymistä liiketoiminnassa
 • Aitoja: Tarkoitusperien ja motiivien tulee olla selkeitä ja rehellisiä, ilman piilotettua agendaa
 • Sitoutuneita: Brändien tulisi tuoda syvyyttä ja näkemyksiä keskusteluun johdon kannatuksen ja työntekijöiden tuen kautta.
 • Osallistuneita pitkällä aikavälillä: Brändien tulee pysyä päätöksissään ja reagoida.

Kun brändit osallistuvat ja ottavat kantaa, niiden tulee olla valmiita kohtaamaan myös mutkia matkassa. Siitä huolimatta, onnistuessaan ne tullaan palkitsemaan ruhtinaallisesti tällä uudenlaisella matkalla kuluttajien kanssa.

Näihin loppusanoihin, rauhallista joulunaikaa!

 

Lähde: Edelman.com
Kuva: Creative Commons

Please follow and like us:
Read More

Taistelu valeuutisia vastaan alkakoon

Yhdysvaltojen presidentinvaalitulosten tultua julki ovat valeuutiset olleet kovasti tapetilla. Buzzfeed julkaisi viime viikolla artikkelin, jonka analyysin mukaan valheelliset Yhdysvaltojen presidentinvaaleja käsittelevät artikkelit tavoittivat enemmän lukijoita kuin faktaan perustuvat uutiset viimeisinä vaalikuukausina. Valheelliset uutiset saivat myös enemmän huomiota sosiaalisessa mediassa kuin vaaleja käsittelevät uutiset 19 arvostetussa uutismediassa, kuten the New York Timesissa ja the Washington Postissa.

Valheelliset tarinat käsittelivät skandaaleja kuten esimerkiksi laajasti levinnyttä uutista, jonka mukaan paavi Franciscus suositteli Trumpia presidentiksi. Yhdellä ainoalla sivustolla oli neljä uutista, joita jaettiin 3 miljoonaa kertaa Facebookissa. Näihin artikkeleihin lukeutui esimerkiksi valheellinen uutinen, jonka mukaan Hillary Clinton myy aseita Isisille.

na%cc%88ytto%cc%88kuva-2016-11-22-kello-19-10-06
Viisi jaetuinta vaaleihin liittynyttä artikkelia kolme kuukautta ennen vaaleja

Viikko sitten tiedotustilaisuudessa Berliinissä presidentti Barack Obama piti tunnelatautuneen puheenvuoron, jossa hän kehotti ihmisiä ottamaan valeuutisten leviämisen vakavasti tällä aikakaudella, jolloin liikkeellä on paljon väärää informaatiota.

Vapaasti suomennettuna: ”Jos emme ota tosissamme faktoja ja sitä, mikä on totta ja mikä ei – etenkin sosiaalisen median aikakaudella, jolloin monet saavat informaationsa lyhyinä viesteinä älypuhelimiensa ruuduilta – ja jos emme tunnista tosia argumentteja propagandasta, meillä on ongelma,” Obama totesi.

Tämä valheellisten uutisten trendi on siirtynyt myös yrityssektorille. PepsiCo:n piti hiljattain ryhtyä toimiin vaalien jälkeen syntyneen kriisin suhteen, kun sosiaalisessa mediassa julkaistut artikkelit syyttivät PepsiCo:n toimitusjohtaja Indra Nooyiä siitä, että hän olisi sanonut, että Trumpin kannattajien on ”asioitava muualla”. Todellisuudessa hän ei sanonut mitään vastaavaa.

Nooyi oli aiemmin ollut puhujana New York Timesin DealBook –konferenssissa. Kun häneltä kysyttiin vaaleista, hän onnitteli ensimmäisenä Trumpia vaalivoitosta, jonka jälkeen hän kehotti kaikkia puhaltamaan yhteen hiileen. Hän puhui myös rehellisesti ja avoimesti tunteista, joita jotkut hänen työntekijöistään ovat kokeneet Trumpin valinnan jälkeen.

Konferenssin jälkeen nettisivustot alkoivat vääristelemään Nooyin lausuntoa. Jotkut laittoivat sanoja hänen suuhunsa, jotka saivat hänet näyttämään siltä, että hän hyökkäsi presidenttiä vastaan. Ei mennyt aikaakaan, kun #BoycottPepsi hashtagilla oli julkaistu sosiaalisessa mediassa 19 000 kertaa. Kaiken lisäksi kourallinen valtavirran uutismedioita otti uutisvinkin näiltä nettisivustoilta ja jakoivat väärää informaatiota eteenpäin.

PepsiCo otti nopeasti kantaa tilanteeseen selventämällä, että toimitusjohtaja oli kenties tehnyt virheen tuodessaan esille joidenkin työntekijöiden reaktion valintaa kohtaan, ja että hän ei tarkoittanut antaa ymmärtää, että kaikki yrityksen työntekijät olivat samaa mieltä valinnasta.

Kun ihmiset käyttivät aikaa tutkiakseen asiaa tarkemmin, tarina alkoi muuttua. Monet johtavat uutismediat kuten CNN ja the New York Post reagoivat tapahtuneeseen. CNN:n otsikko kuului: ”Trumpin kannattajat tahtovat boikotoida Pepsiä kommenteista joita toimitusjohtaja ei ikinä sanonut.”

na%cc%88ytto%cc%88kuva-2016-11-22-kello-19-09-53
Facebookin vaaleista uutisointi vastaan valtavirtamedian uutisointi

Tästä kaikesta on vielä paljon opittavaa PR:n suhteen. Blogit ja bloggaajat, jotka edustavat poliittisen kirjon kumpaakin päätä eivät anna faktojen mennä hyvän uutisen edelle – he ovat myös mitä todennäköisemmin haluttomia korjaamaan virheellistä tietoa. Nämä julkaisut kun leviävät kulovalkean lailla sosiaalisessa mediassa. Valtavirtamedia on sekin jatkuvasti nälkäinen sisällölle, klikkauksille ja someaktiivisuudelle. Sen tulisikin nähdä vaivaa enemmän kuin koskaan pitääkseen yllä journalistisia standardeja ja toimia totuuden torvena tänä väärän informaation aikana.

Kuten Obama harmitteli the New Yorkerin David Remnickille: ”Me elämme maailmassa, jossa kaikki on totta ja toisaalta ei mikään… Väärän informaation levitys, salaliittoteoriat ja tavat näyttää toisin ajattelevat negatiivisessa valossa ilman mitään itsekritiikkiä – tämä kaikki on kiihtynyt tavoilla, joilla voidaan yhä enemmän polarisoida äänestäjäkuntaa ja tehdä yhteisen keskustelun käymisen kovin vaikeaksi”.

Suuri kysymys PR:lle on kuitenkin; milloin mennä väliin ja milloin antaa uutisen levitä ja lopulta lyhistyä oman painonsa alle? Väärien uutisten suosion nousu ja uutisten politisoituminen yritystoimintana on muuttanut pelisääntöjä. Jos uutiseen liittyy häivähdys politiikkaa, pitää olla välittömästi valmiina selvitykseen toimitusjohtajan tarkoitusperästä ja kontekstista.

Kamppailuun on kuitenkin jo ryhdytty, Trumpin voitettua vaalit alettiin Facebookin Mark Zuckerbergia hiillostamaan siitä, että Facebookissa jaetut harhaanjohtavat uutiset vaikuttivat vaalitulokseen. Facebookin ohella Googlea ja Twitteriä kohtaan esitettiin samoja syytöksiä. Syynistä johtuen Google ja Facebook sitoutuivat seulomaan valeuutisia tarkemmin ja muuttamaan sääntöjään mainonnan suhteen kieltämällä mainokset valeuutissivustoilla. Tämä on jo lupaava alku. Valtavirran virheellisten uutisten korjaaminen vaatii kuitenkin myös yhteistä ponnistelua.

 

Lähde: Edelman, Buzzfeed

Kuvat: Creative Commons, Buzzfeed News

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Please follow and like us:
Read More

Facebookin uuden palvelun kohteena yritysten sisäinen viestintä

Facebook julkaisi maanantaina Workplace by Facebook –yhteistyöalustan, joka pyrkii yritysten sisäisen viestinnän välineeksi ja kipuaa näin Skypen, Microsoftin Yammerin ja Slackin hallitsemille markkinoille. Facebookilla on ollut samankaltainen alusta aiemminkin, Facebook at Work, joka on nyt lanseerattu ja nimetty virallisesti Workplaceksi. Vaikka palvelu näyttää ja tuntuu Facebookilta, Workplace on kokonaan erillään Facebookin kuluttajaversiosta. Workplacen Facebookista erottaa myös se, että palvelu on maksullinen.

Workplacessa yksityisen henkilön oman Facebook-profiilin oheen rakentuu yrityksen oma, sisäinen rinnakkaisprofiili. Käyttäjä voi siis julkaista omissa profiileissaan sekä ryhmissä. Workplacen ominaisuudet ja toiminnot ovat osittain samat kuin kuluttajille tutussa Facebookissa. Sen etuna ja suurena potentiaalina onkin juuri se, että tekniikka on ennaltaan tuttu, jolloin alustan käyttöönotto ei vaadi koulutusten järjestämistä.

Edelmanilla Workplace on ollut käytössä jo jonkin aikaa ennen julkaisua. Nyt yli 80 prosenttia Edelmanin työntekijöistä, mukaan lukien toimitusjohtaja Richard Edelman käyttävät alustaa aktiivisesti. Edelmanin globaaliin verkostoon on syntynyt jo yli 700 ryhmää ja palaute kokeilusta on ollut positiivista.

Edelmanin kokemuksen mukaan nämä kannattaa ottaa huomioon Workplacen käyttöönotossa:

Pohdi päämääriä

Edelmanin tavoitteena oli ratkaista tietty ongelma: saada sähköpostitse välitetty tieto, joka usein unohtuu yksittäisten työntekijöiden saapuneet-kansioon kaikkien ulottuville.

Vaikuta vaikuttajiin

Edelmanilla Workplacen käyttö aloitettiin vuosittaisessa suunnittelupalaverissa sadan yrityksen esimiehen voimin. Tätä ennen lanseerausta valmisteltiin IT-osaston, sisäisen viestinnän ja markkinoinnin kesken. Edelman etsi yli 100 laajasti verkostoitunutta työntekijää ja koulutti heidät Workplace -ammattilaisiksi. Lisäksi Edelman antoi yhteisövastaaville tehtäväksi auttaa ryhmiä sisällön etsimisen, luomisen ja moderoinnin kanssa.

Jätä tilaa vapaudelle

Edelman asetti selkeät tavoitteet ryhmille, mutta jätti silti jokaiselle yhteisölle vapauden käyttää alustaa haluamallaan tavalla. Edelmanin yli 700 ryhmää vaihtelevat aina yhteistyöalustoista kirjanpitoon ja erilaisiin kiinnostuksenkohteisiin kohdistuviin ryhmiin, joissa esimerkiksi vaihdetaan konserttilippuja ja jaetaan kirjoitusvinkkejä.

Keskity kulttuuriseen, älä tekniseen muutokseen

Koska Workplace näyttää ja tuntuu Facebookilta, Edelmanin työntekijät eivät tarvinneet teknologista ohjeistusta alustan käyttöön. Sen sijaan keskityttiin kulttuurin pohjustamiseen kolmella tavalla: antamalla sisältöä yhteisövastaaville ja esimiehille ennen lanseerausta; tarjoamalla ohjeistusta siihen, milloin käyttää Workplacea sähköpostin sijaan; lisäksi Edelman jatkoi näitä keinoja tarjoten demonstraatioita ja valmennusta.

Pidä se elossa

Voidaan sanoa, että alusta on yhtä hyvä kuin sen sisältö. Miten sisäisestä viestinnästä tehdään kiinnostavaa? Tulevatko työntekijät klikkaamaan tätä sisältöä vai persoonallisuustestiä jollain muulla sosiaalisella kanavalla? Edelman kehitti ennen lanseerausta interaktiivisen sisältösuunnitelman Workplacea varten. Edelmanilla ollaan saavutettu menestystä esimerkiksi #makemeproud tarinankerrontakampanjalla, joka kannustaa työntekijöitä jakamaan asiakastöitään, joista he ovat ylpeitä.

Johda johtajien kautta

Edelmanilla ollaan kokeiltu yrityksen sisäisiä suoria videolähetyksiä. Johtajille on tärkeää olla aktiivisia Workplacessa, sillä myös se mitä he eivät tee on oma vahva viestinsä. Edelmanilla esimiehiä kannustetaan siirtämään sähköpostin jakelulistat Workplaceen.

Vahvista tiimejä paikallisella autonomialla

Jokaisella Edelmanin verkoston globaalilla toimistolla on oma uniikki strategiansa Workplacessa, joka heijastaa paikallista markkina-aluetta, kulttuuria ja tiimidynamiikkaa.

Muista jatkuva ylläpito

Näyttävän julkistuksen jälkeinen hohto hälvenee, kun uutuudenviehätys katoaa. Työntekijöiden sitoutuneisuuden maksimointi Workplacen avulla vaatii jatkuvaa sisällön suunnittelua, johtamista, harjoittelua ja muutosten hallintaa.

Edelman tekee yhteistyötä Facebookin Workplacen kanssa ja auttaa yrityksiä sitouttamaan työntekijöitä Workplacen käyttöön. Edelmanilla asiakkaita autetaan suunnittelemaan ja käynnistämään kampanjoita, sitouttamaan työntekijöitä, luomaan sisältöjä, jotka herättävät huomiota ja tarjotaan esimiehille mahdollisuuksia rakentaa vahvempia suhteita työntekijöihinsä.

 

Lähde ja kuva: edelman.com

Please follow and like us:
Read More

Miksi käyttää Facebook Liveä?

Facebook Live on suunniteltu massoille. Aluksi Facebook kehitti strategian ja aloitti Liven markkinoinnin julkisuuden henkilöiden ja vaikuttajien avulla, suositut brändit tulivat perässä. Lopulta Live löysi tiensä tavallisen yleisön keskuuteen. Tämä strategia toimi. Facebook Livestä on tullut käytetyin livestriimauspalvelu Yhdysvalloissa.

Mitä sitten tulisi tietää ennen kuin Facebook Live otetaan osaksi sosiaalisen median strategiaa:

On tärkeää olla Facebookissa

Kun jokin asia kiinnostaa sinua tai on sinulle todella tärkeää, puhut siitä paljon ja ajattelet sitä vielä enemmän. Facebook on investoinut miljoonia Facebook Liven suosion nostamiseen ja kehittänyt toimintoja tukeakseen sitä, kuten algoritmin, Facebook Live Mapin, 360 –videotoiminnon ja niin edelleen. Ei ole varmaa, miten Facebook Live -toiminto tulee muuttamaan mediamaisemaa, mutta saavutetun suosion ja Liveen panostamiseen nähden näyttäisi siltä, että se tulisi muuttamaan sitä huomattavasti.

Ihmiset uskovat siihen

Facebook Live tarjoaa raa’an ja filtterittömän pääsyn tilaisuuksiin ja paikkoihin, joihin muuten ei pääsisi. Toki tämä tuo myös haasteita, sillä liven avulla voidaan taltioida myös kamalia asioita. Tämän takia on laadittu Facebookin yhteisösäännöt. Sääntöjen mukaan tilanteissa, joissa ihminen jakaa järkyttävää videomateriaalia konteksti on kaikki kaikessa. Esimerkiksi, jos ihminen todistaa ampumavälikohtausta ja käyttää Facebook Liveä löytääkseen ampujan, video sallittaisiin. Kuitenkin jos video jaetaan pilkatakseen uhria tai juhlistaakseen ampumista, video poistetaan.

Joka tapauksessa photoshopatussa ja kaunistellussa maailmassamme Facebook Live voidaan nähdä luotettavana ja rehellisenä alustana.

Sen aloittaminen on helppoa

Kunhan sinulla on älypuhelin ja Facebook-applikaatio (nii kuin 989 miljoonalla muulla ihmisellä) on Facebook Liven käyttö helppoa. Videon jakaminen aloitetaan valitsemalla statuspäivityksestä videotoiminto.

Markkinoijille ja viestinnän ammattilaisille varsinainen työ alkaa kuitenkin tästä. Julkisuuden henkilöille, joilla on valmis katsojakunta satojen tuhansien ihmisten viihdyttäminen on helppoa. Meidän muiden pitää todella tuntea yleisömme. Tarkka suunnittelu auttaa suosion saavuttamisessa. Esimerkiksi, jos haluat jakaa haastattelun, kannattaa tehdä käsikirjoitus, jolloin logistiikkaa tulee mietittyä automaattisesti. Voit kysyä itseltäsi: missä haastattelu järjestetään, kuka sen kuvaa, kuka johdattaa haastattelua tai otetaanko vastaan kysymyksiä. Suositut livestriimaukset ovat usein 5-10 minuuttia pitkiä, ne tarjoavat katsojille ainutlaatuisen tilaisuuden päästä lähelle henkilöä tai tilaisuutta. Usein näissä pätkissä on myös interaktiivisuutta seuraajien kanssa.

Liven käyttö tekee brändistä helpommin lähestyttävän

Digitaalinen tarinankerronta kehittyy jatkuvasti. Facebook Live antaa brändeille tilaisuuden näyttää mitä he haluavat olla. Tykästymme ihmisiin ja brändeihin, joilla on samankaltaiset arvot kuin itsellämme. Brändien on ollut hankalaa näyttää, keitä he ovat sen sijaan että mitä he ovat. Tämän takia julkisuuden henkilöiden ja vaikuttajien käyttäminen markkinoinnissa on usein tehokasta. Tällöin brändi antaa itselleen kasvot. Videon kasvanut läsnäolo ja livevideo antavat brändeille mahdollisuuden kertoa keitä he ovat ja miksi paremmin kuin koskaan ennen.

Hinta on kohdallaan

Joissain tapuaksissa teknologia on toiminut markkinoijia vastaan. Innovaatiot ja digitaalisen mediamaiseman evoluutio mahdollistavat sisällöntuotannon kaikille. Sisällön kasvava määrä johtaa siihen, että kilpailu huomiosta on lisääntynyt.

Brändit, jotka ovat lisänneet Facebook Liven sisältöstrategiaansa voivat saada jälleen kontaktin menetettyihin yleisöihin, kun kirjoittaen julkaistu päivitys tai kuva jaetaan nyt livevideona. Facebook priorisoi videosisältöä etusivulla algoritmin avulla, jonka takia brändit saavat kaksin verroin näkyvyyttä verrattuna entisiin tapoihin. Ilmaiseksi.

 

Lähde: Edelman.com

Kuva: CC Kirill Kniazev

Please follow and like us:
Read More
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
fiFinnish
fiFinnish