Tärkeintä johtamisessa on nyt muutoksen ennakointi

Tärkeintä johtamisessa on nyt muutoksen ennakointi

Torstaina 25.2.2021 Suomen hallitus tiukensi rajoituksia koronaepidemian torjunnassa, mikä nostaa esiin ennakoinnin merkityksen myös yritysjohtamisessa.

Poikkeusaika ja etätyö on muovannut johtamista ihmisen parempaan huomioimiseen, yhdessä tekemiseen ja viestinnän korostumiseen.

Tärkeimpänä oppina poikkeusajasta on varautumisen tarve jatkossakin: tulevaa on opittava ennakoimaan nykyistä paremmin, eikä mitään skenaariota voida enää sulkea pois mahdottomana.

Epävarmassa tilanteessa kyky nähdä eteenpäin on ollut heikko ja vaihtoehtojen laaja kirjo on ohjannut keskittymään lyhyen aikavälin operatiiviseen johtamiseen. Johdon on pitänyt turvata sekä nykyiset toiminnot että valmistautua tulevan varalta.

Vaikka poikkeusaika on monin tavoin haastava, se myös pakottaa ajattelemaan asioita uudestaan. Tässä piilee ituja uusiin liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin, verkostokumppaneihin ja ekosysteemeihin, jotka ulottuvat yli toimialarajojen.

Toimintaympäristön muutoksen ennakointi onkin noussut yhdeksi tärkeimmistä johtamisen keinoista. Muutoksen ennakointia tulisi tehdä myös oman toimialan ulkopuolella, jolloin pysytään tunnistamaan paitsi uhkia myös muutoksesta nousevia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Olli Ollila, toimitusjohtaja, Pilgrim Oy, Edelman Affiliate

Mitä kriisin jälkeen – Pilgrim ja Luotzi kysyivät johtajilta

Mitä kriisin jälkeen – Pilgrim ja Luotzi kysyivät johtajilta

Suuryritysjohtajien ja kuntapäättäjien laaja haastattelukierros konkretisoi pandemian vaikutuksia. Monilla kriisi kääntyikin mahdollisuudeksi ja poikkeusaika toi ihmisen johtamisen ytimeen.

Näkemysverstas Luotzi Oy:n yhteistyössä viestintätoimisto Pilgrim Oy:n kanssa toteuttama ”Mitä kriisin jälkeen” -selvitys johtajille valmistui samaan aikaan, kun poikkeusolot päättyivät Suomessa. Selvityksessä haastateltiin touko-kesäkuun aikana 40 toimitus-, liiketoiminta- ja kuntajohtajaa. Haastatteluiden tavoitteena oli luoda kuva siitä, mitkä asiat yrityselämässä ovat pandemian seurauksena muuttuneet nyt jo ja mitkä muuttuvat pitkällä aikavälillä. Vaikka poikkeusaika koettiin haastavaksi, sitä tulkittiin myös suomalaisen sisun ja sota-ajan dna:n otsikoiden alla uudistumisen mahdollisuutena.

Yhtenä keskeisenä muutoksena monet haastatellut johtajat nimesivät johtamisen evoluution. Kun etätyöstä tuli salamannopeasti normi, johtamisen tapoja oli muovattava siihen sopiviksi. Etätyön koettiin alleviivaavan tarvetta lähentää yhteyttä johdettaviin ihmisiin ja viestintä johtamisen menetelmänä korostui. Samalla nähtiin myös uudenlaisen yhteisöllisyyden viriämistä ja yhdessä tekemisen lisääntymistä etänä, työpaikoilla ja jopa maayhtiöiden välillä. Yhteen hiileen puhaltamisen henki näkyi monissa vastauksissa.

Tärkeimpänä oppina poikkeusajasta nousee monien johtajien mainitsema varautumisen tarve jatkossa: tulevaa on opittava ennakoimaan nykyistä paremmin, eikä mitään skenaariota voida enää sulkea pois mahdottomana.

– Suurin muutos on tapahtunut ihmisten mielissä ja asenteissa. Liiketoimintaa johtavien pitää ymmärtää tilanteesta avautuvat mahdollisuudet. Tilannetta voi mallintaa skenarisoimalla erilaisia vaihtoehtoja ja arvioimalla niiden todennäköisyyksiä. On oleellisen tärkeää hahmottaa ja ymmärtää muutosten vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen pitkällä ja lyhyellä aikajänteellä. Erityisesti digitaalisten ratkaisujen mahdollisuudet onkin markkinassa ymmärretty nyt entistä paremmin ja yhdelläkään menestyvällä yrityksellä ei ole varaa jättää tätä muutosta arvioimatta, Insta Group Oy:n toimitusjohtaja Henry Nieminen sanoo.

Opettavainen poikkeusaika nähtiin myös mahdollisuutena uuteen kasvuun

Selvityksessä kysyttiin myös johtajien näkemyksiä muutoksen laajuudesta, syvyydestä ja kestosta, sekä haettiin ymmärrystä siitä, miten yritykset ovat pyrkineet torjumaan kielteisiä ja hyödyntämään myönteisiä vaikutuksia. Monissa vastauksissa pysyviksi muutoksiksi arvioitiin ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeys: yhteisöllisyys, eettisyys ja alueellisuus, sekä digitaalisen työnteon ja virtuaalisen liiketoiminnan kasvu.

Moni arvioi, että vaikka poikkeusaika oli monin tavoin haastava, se myös testasi työyhteisön muuntautumis- ja muutoksensietokykyä ja pakotti ajattelemaan asioita uudestaan. Uudelleen ajattelussa piili monien mielestä ituja uusiin liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin.

Samalla nähtiin myös sellaisten megatrendien kuin kaupungistumisen ja globalisaation heikkenemistä pitkällä aikavälillä. Etätyön arveltiin osoittavan, että matkat työpaikan ja kodin välillä eivät ole enää jatkossa niin olennaisia, kun työtä voi tehdä onnistuneesti etänäkin. Asua voi siis missä vain, ei vain kasvukeskuksissa. Huoltovarmuutta arvioitiin jatkossa parannettavan sekä laajentamalla että lähentämällä toimitusketjuja, eli globalisaation entisenlaiseen tehostettuun malliin moni ei arvioinut palaavansa.

Kielteisenä ilmiönä mainittiin globalisaation kääntöpuoli; se, että kansainväliseen yhteistyöhön ja kauppaan ei enää luoteta kuten ennen, kun poikkeusolojen takia mikä tahansa markkina voi jatkossa olla suljettu. Myönteistä taas olivat kaikki uudet virtuaaliset toimintamallit, jotka tehostivat aikaisempia työtapoja ja loivat pohjaa kokonaan uusille toimintatavoille ja palvelukonsepteille.

Tulevaisuus on niiden, jotka sitä etsivät ja osaavat siitä kertoa

Selvitys tehtiin, koska Luotzin toimitusjohtaja Markku Kanervan mielestä tulevaisuus on niiden, jotka sitä etsivät ja jotka siitä osaavat kertoa.

– Selvityksellä pyrimme ennen kaikkea hakemaan vastauksia siihen, miten yritykset tulevat kriisistä ulos ja millaisia vaikutuksia sillä on niiden toimintaympäristöön. Selvityksessä kävi ilmi, että jatkossa ennakoinnin kyky ja tarve on ilmeinen ja Luotzi haluaa olla tässä työssä mukana oikein tiedoin ja näkemyksin, Luotzi Oy:n toimitusjohtaja Kanerva kertoo.

Poikkeusaika korosti viestinnän merkitystä johtamisessa. Erityisesti ihmisten johtamisessa, joka kriisissä korostui, viestinnän rooli oli ja on keskeinen. Se siivittää tietä eteenpäin poikkeusajasta pois ja sen jälkeen.

– Viestintä on olennainen osa yritysten pandemian jälkeisen tulevaisuusstrategian jalkauttamista: ensiksi on luotava kuva oman yrityksen ja toimialan tulevaisuudesta ja sen jälkeen kyettävä kertomaan siitä ymmärrettävästi kaikille sidosryhmille. Siksi tulevaisuusviestintää rakentava Pilgrim on mukana toisena toteuttajana selvityksessä, Pilgrim, Edelman Affiliaten toimitusjohtaja Olli Ollila sanoo.

Lisätiedot:

Markku Kanerva                                                             Olli Ollila
puh. +358 505 029 700                                                 puh. +358 40 489 7754
markku(at)luotzi.fi                                                         olli.ollila(at)pilgrim.fi

Toukokuun kampanja: Vastuullisen johtajan viestintäpaketti

Toukokuun kampanja: Vastuullisen johtajan viestintäpaketti

Johtajien viestinnältä odotetaan paljon. Tämä käy ilmi toistuvasti mm. Edelmanin vuosittain julkaisemasta kansainvälisestä Trust Barometer -tutkimuksesta. Hiljaisuus ei ole enää yhtiöille eikä johtajille vaihtoehto, kun halutaan luoda ja ylläpitää liiketoiminnalle elintärkeää luottamusta.

Luottamusta ei luoda hetkessä, mutta se voidaan menettää sekunnissa. Menetys voi olla totaalinen, jos luottamus on aikaisemmin ollut heikkoa. Siksi luottamusviestintä on erittäin tärkeää yritysten jatkuvaa viestintätyötä ja se tehtävä kuuluu johtajille.

Pilgrim tekee säännöllisesti johtajaviestintää yritysten eri alustoille ja kanaville. Tärkeää onnistuneessa johtajaviestinnässä on viestiä arvoista käsin ja samalla konkreettisesti – yrityksen missiota edistäen mutta samalla ihmiseltä ihmiselle. Vahva suunnitelma ja sen mukainen toteutus vievät perille.

Haluatko sinä edustaa yritystäsi avoimesti ja vastuullisesti toimivana johtajana, joka puhuttelee kohderyhmiään omilla ja yrityksensä kanavilla? Jos aihe kiinnostaa, Pilgrimin toukokuun kampanja on juuri sinulle.

Toukokuun kampanjassamme keskitytään someviestintään helposti blogien muodossa. Tarjous kattaa kolme blogia, jotka voi julkaista oman yhtiön verkkosivuilla ja sekä yrityksen että omilla somekanavilla (LinkedIn, Twitter). Kampanja sisältää myös lyhyempien somepostausten teemojen ja näkökulmien sparrauksen.

3 vastuullisen johtajuuden blogia

– suunnittelupalaverit: aiheet ja näkökulmat
– kirjoitustyö
– korjaukset ja editointi
– kuvasuunnittelu
– ohjaus julkaisuun tarvittaessa

Lyhyet somenostot

– omaan työnkuvaan sopivien teemojen tunnistaminen
– ohjaus hyvään lyhyeen somenostoon eri kanavilla
– tiivis teemakalenteri seuraavalle 3 kuukaudelle

Hinta: 2500 e + ALV

Ole rohkeasti yhteydessä, niin kerromme lisää!

Nina Alivirta
Liiketoimintajohtaja, vastuuviestinnän asiantuntija
nina.alivirta(a)pilgrim.fi
p. 040 589 7752