Oy Transmeri Ab on vuonna 1928 perustettu suomalainen perheyritys, joka maahantuo ja markkinoi päivittäistuotteita ja kosmetiikkaa. Yhtiö edustaa nykyisin 90 maailmankuulua brändiä Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Tanskalainen liikemies Gunnar Didrichsen perusti Transmerin vuonna 1928. Didrichsen toimi Transmerin toimitusjohtajana 60 vuotta aina yhtiön perustamisesta vuoteen 1988 saakka.

– Perheyhtiöt toimivat tyypillisesti pitkällä tähtäimellä, ei kvartaali kerrallaan. Työtä tehdään tulevia sukupolvia varten. Siinä mielessä Transmeri on ollut luottamuksen luonnin polulla alusta asti. Jo aikanaan Gunnar Didrichenin aloittama vastuullinen johtaminen on tänä päivänä kaikkea vastuullisuusohjelmaamme kirjattua jokapäiväistä työtä: mm. henkilöstön hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, hiilineutraaliustavoitteita, ilmastotekoja sekä eettisiä kumppanuuksia ja tuotepakkauksia, Transmeri Oy:n liiketoimintajohtaja Katia Gustafsson kertoo.

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Vaikka vastuullisuus on aina ollut osa Transmerin toimintaa mm. perheyhtiöille ominaisen pitkän tähtäimen liiketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen kautta, vastuullisuus on nyt nostettu aivan uudella tavalla toiminnan keskiöön.

Transmeri-konsernissa kartoitettiin Suomen tytäryhtiöiden vastuullisuuden tila vuonna 2019 ja organisoitu vastuullisuustyö alkoi kaikissa Suomen tytäryhtiöissä 2019 lopulla. Eri tytäryhtiöt olivat tehneet jo paljon vastuutyötä aiemminkin, mutta työ on nykyisin koordinoidumpaa.

Aiemmin työ saattoi olla yksittäisten brändien ja toimintojen yksittäisiä toimia. Nyt vastuullisuutta johdetaan yhtiötasolla (Transmeri Oy) sekä myös konsernitasolla (Transmeri Group).

– Vastuullisuustyö ja -viestintä ei saa olla sitä, että kerran vuodessa julkaistaan raportti, vaan vastuullisuuden pitää näkyä koko ajan kaikessa toiminnassa.

Transmerin syksyllä 2019 määrittelemät strategiset vastuullisuusteemat ovat osa yritysvastuutyön laajempaa kehitystä. Vastuullisuusteemat kumpuavat YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta.

– Olemme tunnistaneet oman liiketoimintamme kannalta olennaisiksi kaksi aluetta YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta: vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto sekä ilmastoteot. Jatkossa ohjelmaan sisällytetään varmasti myös lisää uusia tavoitteita, mutta nyt keskitymme näihin.

Vastuullisuusohjelma varmistaa, että tavoitteista tulee tekoja

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat Transmerille globaalisti tunnetun pitkän aikavälin viitekehyksen yritysvastuuasioiden työstämiseen. Samalla ne helpottavat vastuullisuustavoitteiden viestintää ulkoisille sidosryhmille ja kautta toimitusketjun.

Strategisten vastuullisuusteemojen laatimisessa on kiinnitetty huomiota vallitseviin megatrendeihin sekä yhteiskunnan odotuksiin toimialan yrityksiä kohtaan. Niiden määrittelyssä on otettu huomioon koko konsernin tahtotila.

– Kartoitimme myös tärkeimpien sidosryhmien, eli asiakkaiden, päämiesten ja henkilöstön, näkemyksiä ja odotuksia vastuullisuudesta. Jotta tavoitteet muuttuvat teoiksi, olemme luoneet Transmerille vastuullisuusohjelman. Vastuullisuusohjelma toimii perustana Transmerin yritysvastuun konkreettisille tavoitteille ja mittareille.

Eettinen toimitusketju

Perheyrityksenä Transmeri on alusta alkaen sitoutunut pitkäjänteiseen omistajuuteen ja arvostaa pitkäaikaisia kumppanuuksia. Toiminnan eettisyys läpi koko tuotantoketjun on yhtiölle korvaamattoman tärkeää.

– Myimme vuonna 2020 14,4 miljoonaa tuotetta asiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Yhden vuoden aikana teemme valtavan määrän valikoimapäätöksiä ja hankintaketjun vastuullisuudella varmistamme, että edustamiemme brändien kuluttaminen on kestävää. BSCI -aloitteessa mukana olemalla hallinnoimme toimitusketjuamme ja varmistamme erityisesti kansainvälisesti tunnistettujen työoikeuksien toteutumisen.
Transmerin tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä 90 % yhtiön yhteistyökumppaneista on sitoutunut Supplier Code of Conductiin tai vastaaviin eettisiin toimintaperiaatteisiin.

Tasa-arvoisina töissä

Transmeri-konsernin vuonna 2012 valmistuneen tasa-arvosuunnitelman lähtökohtana on yksilön oikeudenmukainen kohtelu ja tasa-arvon edistäminen työelämässä. Vuonna 2019 tasa-arvosuunnitelmaan lisättiin myös yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena ovat tasavertaiset työsuhteen ehdot, työsuhteisiin liittyvät velvollisuudet, työolot, tasapuolinen sijoittuminen erilaisiin tehtäviin, yhtäläiset koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet sekä perusteiltaan palkkauksellinen tasa-arvo.

– Mikään henkilön taustaan, alkuperään, sukupuoleen, uskontoon, vanhemmuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvä tekijä ei saa asettaa henkilöä eriarvoiseen asemaan. Tasa-arvon toteutumista ja yhdenvertaisuutta seurataan henkilöstötutkimusten avulla 1-2 vuoden välein. Yhdenvertaisuutta arvioidaan myös vuosittain työsuojelu- ja luottamushenkilöorganisaation kokouksissa.

Mittarit muovipakkausten kierrätettävyydelle ja muovin vähentämiselle

Vastuullisuus merkitsee Transmerille jatkuvaa työtä ympäristön ja yhteiskunnan tarpeiden ja odotusten huomioonottamiseksi sekä kestävien ratkaisujen kehittämiseksi. Ympäristövaikutusten kannalta on oleellista, kuinka tuotteet pakataan.

– Brändien tehtävänä on helpottaa vastuullisten valintojen tekemistä. Aina, kun se on järkevää ja mahdollista, suosimme kierrätettyjä ja muoville vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja – ilman, että vaarannetaan tuotteen laatu, tuoreus tai turvallisuus. Pyrimme siihen, että kaikilla myydyillä tuotteilla on kierrätysohje joko pakkauksissa, nettisivuillamme tai verkkokaupoissamme vuoteen 2025 mennessä. Asetamme tavoitteet ja mittarit omien brändien muovipakkausten kierrätettävyydelle sekä muovin määrän vähentämiselle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hävikkiraportti hävikin minimoimiseen

Hävikki on ajan, vaivan, rahan ja luonnonvarojen tuhlausta. Transmerilla minimoidaan tuotehävikkiä useilla eri tavoilla.

– Suunnittelemme jatkuvasti uusia ratkaisuja menekin ennustamiseksi ja tilausmäärien optimoimiseksi. Menekin ennustaminen on usein vaikeaa. Hyvällä ennustamisella on suurin vaikutus hävikin muodostumiseen. Mikäli hävikkiä syntyy, turvaudumme käytössämme oleviin poistokanaviin, jotta tuotteet eivät menisi hukkaan. Teemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten poisto- ja jäännöserien myyntiin erikoistuneiden alan toimijoiden kanssa. Lisäksi myymme poistoeriä muun muassa ystävämyynneissä ja henkilökunnalle, jotta tuotteita ei jouduta hävittämään. Vuoden 2021 aikana hävikin vähentämiseen on tarkoitus pureutua vielä tarkemmin laatimalla hävikkiraportti.

Hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

Transmeri haluaa olla hiilineutraali kiinteistöjen, liikkumisen ja kuljetusten osalta vuoteen 2030 mennessä.

– Pyrimme ensisijaisesti pääsemään tavoitteeseen energiatehokkuuden avulla ja suosimalla uusiutuvaa energiaa. Kartoitimme oman toimintamme hiilidioksidipäästöjä vuosien 2019 ja 2020 päätyttyä. Päästömme muodostuvat pääosin yrityksen työsuhdeautojen suorista päästöistä sekä ostetun energian epäsuorista päästöistä pääkonttorilla ja kolmessa luonnonkosmetiikan kivijalkamyymälässä Helsingissä. Epäsuorat päästöt syntyvät näiden pisteiden sähkönkulutuksesta sekä kaukolämmöstä.

Vuosi 2020 oli koronaepidemian vuoksi poikkeuksellinen, kun yritys otti heti koronaepidemian alkaessa maaliskuussa käyttöön koko henkilöstöä koskevan etätyösuosituksen. Tämän seurauksena vuoden 2020 hiilijalanjälki pieneni edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi.

Vastuullisuustyö ei lopu koskaan
ja se voi olla myös innostavaa

Gustafssonin mukaan luottamuksen luominen on kaikkien tehtävä. Vastuullisuuden kulttuuri ei ole vain johdon agendalla vaan kaikilla on oma osuus kokonaisuudessa.Siksi oli tärkeää, että myös vastuullisuusraportti tehtiin yhteisenä ponnistuksena.
– Edistämme suunnitelmallisesti yritysvastuutyötämme vuonna 2020 tehdyn olennaisuusanalyysin ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta. Vastuullisuustyö ei lopu koskaan. Tavoitteenamme on viedä vastuullisuus yhä syvemmälle organisaatiomme ja sidosryhmiemme toimintaan. Sidosryhmät vaativat vastuullisuutta. Me vaadimme sitä päämiehiltä ja asiakkaat vaativat meiltä. Ei ole mahdollista toimia muutoin kuin vastuullisesti ja vastuullisuudesta raportoimalla. Siitä syntyy luottamus tänä päivänä.

Gustafssonin mukaan on hyvä huomata, että vastuullisuus on myös innostavaa ja palkitsevaa.

– Vastuullisuuteen ei ole oikoteitä, eikä siihen päästä vippaskonsteilla. Vastuullisuustyössä tärkeää on pitkän tähtäimen tavoitteiden kirkkaus sekä konkreettiset teot. Oleellista on myös, että me kaikki 97 transmeriläistä osallistumme innolla ja sinnikkyydellä vastuullisuuden kehittämiseen. Kotimainen hiilineutraali luonnonkosmetiikkabrändimme TAIKA on hieno osoitus siitä, että vastuullisuus luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joka on palkitsevaa.

Taika on hiilineutraali luonnonkosmetiikkasarja. Kuva: Transmeri.

Share This